Poniższy regulamin określa zasady udziału w zajęciach jogi oraz innych zajęciach prowadzonych przed Sattva Joga Studio, Alicja Rabiej NIP 6972070936, zlokalizowanego w Komornikach 62-052, przy ul. Wrzosowej 1b/3.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi i innych zajęciach w Sattva Joga Studio:

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Sattva Joga Studio jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją poniższego Regulaminu.

2. Regulamin jest wiążący dla uczestników zajęć, niezależnie od tego, czy faktycznie zapoznali się oni z jego postanowieniami.

3. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przekazana uczestnikom zajęć osobiście, a zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w recepcji i na stronie internetowej studio.

4. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, tym samym zrzekając się roszczeń w stosunku do studia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia.

5. Uczestnik ma obowiązek we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia i dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach, a także poinformować prowadzącego zajęcia o ewentualnych przeciwwskazaniach, przed przystąpieniem do zajęć. W związku z powyższym, nauczyciel prowadzący ma prawo odmówić wstępu na salę uczestnikowi.

6. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z prowadzącym i za pisemną zgodą rodziców.

7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie Sattva Joga Studio.  Studio nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia oraz osób działających z ramienia Studia.

8. Każdy uczestnik zajęć w Sattva Joga Studio zobowiązany jest do:

-Zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.

– Zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.

– Przestrzegania poleceń nauczyciela prowadzącego. 

9.  Osoby korzystające z maty należącej do Sattva Joga Studio, zobowiązane są do jej wyczyszczenia/ odkażenia środkami udostępnionymi w studio, po zakończeniu zajęć.

10. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie, po innym intensywnym treningu.

11. Ćwiczy się boso. ( w skarpetach na swoją odpowiedzialność)

12. Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.

13. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. W przypadkach poważnych i przewlekłych zalecane są konsultacje lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń! W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań. 

14.  Panie ciężarne bezwzględnie muszą poinformować nauczyciela prowadzącego. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem, muszą przynieść zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań. Jeśli nie ma obecnie grupy dla Pań ciężarnych, mogą być Panie odesłane do danego nauczyciela i/lub jeśli jest nauczyciel kompetentny by poprowadzić taką praktykę. Można również umówić się na zajęcia prywatne) w tej sprawie koniecznie skontaktuj się z Nami wcześniej.

15. Panie w trakcie menstruacji winny poinformować nauczyciela, nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.

16. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować prowadzącego zajęcia/

17. Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność.

18. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

19. Na zajęcia nie spóźniamy się i nie wychodzimy wcześniej z zajęć. Należy być punktualnym.

20. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.

21. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

22. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.

23. Uczestnicy korzystają z usług Sattva Joga Studio  na własną odpowiedzialność.

24. Sattva Joga Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Rzeczy o szczególnej wartości można przekazać przed zajęciami prowadzącemu w celu ich przechowania.

Regulamin płatności i uczestnictwa na zajęcia indywidualne i grupowe obowiązujący od dnia 1.12 2023:

1. Karnet 1- 170 zł:

Abonament miesięczny Dotyczy wstępu na grupowe zajęcia jogi Sattva Joga Studio za wyjątkiem kursów i warsztatów.  Umożliwia wejście na wybrane uprzednio zajęcia raz w tygodniu przez kolejne 30 dni. Studio Sattva Joga Studio nie zwraca należności za nieobecność uczestnika na zajęciach.

2. Karnet 2- 240 zł:

Abonament miesięczny. Dotyczy wstępu na grupowe zajęcia jogi Sattva Joga Studio za wyjątkiem kursów i warsztatów. Umożliwia wejście na wybrane uprzednio zajęcia dwa razy w tygodniu przez kolejne 30 dni.

3. Wejście pojedyncze-69 zł, płatne jest przed rozpoczęciem wybranych uprzednio zajęć. Pojedyncza wejściówka nie rezerwuje stałego miejsca na sali, należy każdorazowo potwierdzić miejsce na sali i zapisać się na wybrane zajęcia.

4. Zajęcia indywidualne-105 zł/ sesję. 180 pln za 2 os. 240 pln za 3 os.

5.  Na wszystkie zajęcia obowiązuje konieczność uprzedniego zapisania się. Zapisy przyjmujemy za pomocą formularza rezerwacji na stronie.

8. Istnieje możliwość wykupienia vouchera podarunkowego na dowolne zajęcia/ karnet. O szczegóły prosimy pytać pod adresem mailowym:  sattvajogastudio@gmail.com

9. Odwołanie obecności na zajęciach indywidualnych– Istnieje możliwość odwołania umówionych wcześniej zajęć indywidualnych najpóźniej 24 h przed planowaną sesją. Odwołanie zajęć w późniejszym terminie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości połowy cennikowej kwoty tj. 60 zł. Opłatę należy uregulować przelewem lub podczas kolejnej, zaplanowanej sesji.

10. Odwołanie obecności na zajęciach grupowych – jest możliwe najpóźniej 24 h przed planowanymi zajęciami . W innym przypadku zajęcia przepadają i zostają odjęte na karnecie danej osoby. Lub w przypadku płatności gotówką nie zostaje ona zwrócona.

11.  Płatność za zajęcia w Sattva Joga Studio następuje w momencie rezerwacji miejsca na zajęcia. Za wyjątkiem osób które mają karnet. 

12. Reklamacje płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail:  

sattvajogastudio@gmail.com

13.  Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy Sattva Joga Studio, od karnetu zostaje odjęto kwota za odwołane zajęcia. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

14. Klauzula dotycząca odstąpienia od umowy. 

Klient ma prawo odstąpić od umowy jedynie jeśli kupił karnet na zajęcia które jeszcze nie miały miejsca. Jeśli od odbyły się choćby pierwsze zajęcia wliczone do karnetu, klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. Odstąpienie od umowy nie dotyczy voucherów, kuponów.

Polityka Prywatności:

1. Rejestrując się jako uczestnik zajęć w studio Sattva Joga Studio podajesz nam następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu wraz z podpisaniem klauzuli o ochronie danych.

2. Studio kontaktuje się z Kursantami drogą mailową lub telefoniczną wyłącznie w celach związanych z organizacją zajęć.

3. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie właścicielka studio- Alicja Rabiej

4. Administratorem danych osobowych jest Sattva Joga studio.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów.